Algemene Voorwaarden

Uittreksel uit de Algemene Voorwaarden van Idiomas Taleninstituut

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81436238

Het cursusgeld dient in alle gevallen voor aanvang van de cursus volledig te zijn betaald.

Plaatsvervanging: de cursist kan zich, tot het moment waarop de cursus een aanvang
neemt, door een ander (bijv. een collega) laten vervangen.

Wanneer de cursist zonder bericht afwezig is, wordt de les als gegeven beschouwd.

Annuleringen en verschuivingen

I. Individueel (Intensief & Flexibel) programma

Verschuiven: tot één week voor de trainingaanvang kan op verzoek van de cursist
(en) of de opdrachtgever kosteloos een andere aanvangsdatum worden vastgesteld.
Bij verschuiven na deze termijn wordt 20% van de trainingprijs in rekening gebracht.

Annuleren: tot twee weken voor de aanvang van de training kan kosteloos worden
geannuleerd. Bij annulering na deze termijn en tot uiterlijk twee werkdagen* voor de aanvang van de training, is 20% van het traininggeld verschuldigd. Bij latere annulering
is het volledige bedrag verschuldigd.

Annulering dient in alle gevallen schriftelijk te gebeuren.

II. Groepen

Verschuiven: is niet mogelijk

Annuleren: tot twee weken voor aanvang van de training (d.w.z. voor de eerste lesafspraak)
kan kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering na deze termijn en tot uiterlijk twee
werkdagen* voor de eerste lesafspraak, is een bedrag verschuldigd dat correspondeert
met 20% van de nog niet genoten leseenheden. Bij latere annulering is het volledige
lesgeld verschuldigd.

Annulering dient in alle gevallen schriftelijk te gebeuren.

* feestdagen gelden niet als werkdag.